Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Partyin.dk

06.02.2014

Klagens indhold
Alkohol & Samfund indklagede partyin.dk for gennem markedsføring at opfordre til stort forbrug samt at bruge seksuelle virkemidler ved markedsføringen af alkohol.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Partyin.dk er en hjemmeside, som fungerer som guide til nattelivet, hvor man endvidere kan købe barudstyr i en webshop. Klagen gik på forskellige elementer af markedsføringen, som foregik på hjemmesiden og på Facebook.

Indklagedes bemærkninger
Partyin.dk oplyste, at de var uenige i klagerens påstand om, at markedsføringen opfordrer til umådeholdent forbrug af alkohol eller lokker med seksuel succes. Partyin.dk informerede om, at de på ingen måde har haft til hensigt at opfordre til et stort eller umådeholdent forbrug af alkohol. Partyin.dk var ærgerlige over at blive sat i forbindelse med anklagen, og ville for fremtiden have mere fokus på signalværdien af publiceret indhold, ligesom de interne retningslinjer er blevet opstrammet. Endvidere oplyste indklagede at flere elementer nævnt i klagen, allerede var fjernet. Partyin.dk gjorde endvidere i sine bemærkninger opmærksom på, at de jævnligt opfordrer til at passe på hinanden i nattelivet og at dette vil også være på dagsorden fremadrettet.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at selve det at have en party guide hjemmeside såsom www.partyin.dk ikke er i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholdige drikkevarer. Det er imidlertid vigtigt at vide, at man som erhvervsdrivende har et ansvar i forhold til at varetage god markedsføringsskik, og især være opmærksom på måden man markedsfører i forhold til børn og unge. Alkoholreklamenævnet opererer ikke med en skarp 18 års grænse i forhold til begrebet ”børn og unge” i nævnets retningslinjer. Vores børn og unge-begreb er mere flydende, hvorfor unge over 18 år også er beskyttet af retningslinjerne.

Alkoholreklamenævnet konstaterer, at markedsføringstiltagene indeholder flere emner, blandt andet ”Party evolution” illustrationen samt billedet med det fyldte køleskab, som anses som en opfordring til umådeholdent forbrug.

Alkoholreklamenævnet vil endvidere gerne pointere, at modeller som anvendes i markedsføringen ifølge retningslinjernes § 6 stk. 3 skal være og se ud til at være mindst 25 år. Vi kan forstå på indklagedes kommentarer, at de to modeller på bilag 2 er henholdsvis 22 og 26 år, hvorfor i hvert fald personen på 22 år gør, at der sker en overtrædelse af § 6 stk. 3.

Alkoholreklamenævnet finder, på baggrund af det fremsendte materiale, at markedsføringen går ud over, hvad der er god markedsføringsskik ved almindelig drift af erhvervsvirksomhed og finder derfor, at markedsføringen er i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarers §§ 6 stk. 3 og 3, stk. 2, og udtaler på den baggrund kritik.

Alkoholreklamenævnet tager dog til efterretning, at indklagede har taget klagen seriøst og har rettet op på visse markedsføringstiltag, der måtte stride mod retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, samt har iværksat foranstaltninger der skal sikre, at retningslinjerne fremadrettet overholdes, og i øvrigt ageret ansvarligt ved at opfordre til at man passer på hinanden i nattelivet.

Alkoholreklamenævnet forventer, at markedsføringen vil blive tilpasset, således at den er i overensstemmelse med retningslinjerne.

Klager
Alkohol & Samfund


Læs flere aførelser