Retningslinjerne

I 1999 forhandlede Erhvervsministeriet og Sundhedsministeriet med en række erhvervs- og forbrugerorganisationer, med henblik på at udarbejde et sæt retningslinjer, der regulerede markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer. Forhandlingerne medførte vedtagelsen af retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer samt oprettelsen af Alkoholreklamenævnet (dengang Håndhævelsesudvalget), der skulle administrere og håndhæve de nye retningslinjer. Både retningslinjerne og Alkoholreklamenævnet er udtryk for samregulering, idet erhvervs- og forbrugerinteresser er ligeligt repræsenteret, og idet håndhævelsen forestås af et uafhængigt organ.

Retningslinjerne udgør branchens fortolkning af god markedsføringsskik og god erhvervsskik, der er reguleret i markedsføringslovens § 3 og § 4. Retningslinjerne er udtryk for en etisk standard og dækker enhver form for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, der sker på det danske marked. Formålet med at udarbejde retningslinjerne i samarbejde med erhvervsorganisationer og forbrugerorganisationer samt etableringen af Alkoholreklamenævnet er at sikre, at retningslinjerne bliver en integreret del af de erhvervsdrivendes markedsføring, og at virksomhederne udviser ansvar og både tager sundheds- og forbrugerhensyn i deres markedsføring.

I 2008 indgik Alkoholreklamenævnet og Forbrugerombudsmanden en sagsbehandlingsaftale, som indebærer gensidig orientering om modtagelse, behandling og afgørelse af klager. Se mere om Alkoholreklamenævnets samarbejdsaftale med Forbrugerombudsmanden her.

 

2010 revisionen

God markedsføringsskik er en ubestemt størrelse, der hele tiden udvikler sig, ikke kun ved tilblivelsen af nye medier, men tillige gennem befolkningens accept af, hvad der tolereres i det offentlige rum. Alkoholreklamenævnet besluttede derfor i 2010, efter 10 år med de oprindelige retningslinjer, at opdatere retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. De reviderede retningslinjer er fremkommet efter forhandling med de oprindelige forhandlingsparter til retningslinjerne fra 2000. Alkoholreklamenævnet og Forbrugerombudsmandens sagsbehandlingsaftale fortsætter uændret. I hovedtræk er der sket følgende ændringer:

  • Der er indført en formålsbestemmelse, med henblik på at fastlægge det hierarkiske beskyttelseshensyn, der særligt beskytter børn og unge.
  • Bestemmelsen om ansvarlig markedsføring er opdelt i to bestemmelser, én der omhandler markedsføringens indhold og én der omhandler markedsføringens udformning.
  • Børn og unge-bestemmelsen er uddybet med følgende ændringer: – Modeller, skuespillere og lignende, der anvendes i markedsføringen skal være og se ud til at være, mindst 25 år. – Markedsføringen må aldrig finde sted i medier, hvor over 30 % af publikum er, eller med rimelighed vurderes at være, børn og unge.
  • Sportsbestemmelsen er taget ud, således at dette forhold nu behandles efter de almindelige bestemmelser i retningslinjerne.
  • Bemærkningerne til retningslinjerne og selve retningslinjerne er blevet adskilt, hvorefter bemærkningerne til retningslinjerne er placeret bagest.

Det er vigtigt at understrege, at ændringerne ikke medfører en materiel ændring af retningslinjerne. Alkoholreklamenævnet vil således fortsat træffe afgørelser som hidtil. For eksempel har det ikke betydning for Nævnets afgørelser, at sportsbestemmelsen ikke længere eksplicit er nævnt i retningslinjerne, idet Alkoholreklamenævnet i sager om sport, vil træffe afgørelser som før revisionen, men ud fra de almindelige bestemmelser om udformning og indhold etc.