Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

CULT apologize later

22.12.2009

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd samt Foreningen Pornofrit Miljø indklagede CULT A/S for at føre en påtrængende og provokerende markedsføring.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringstiltaget består af en tre forskellige billboards, der afbilleder en påklædt mand og kvinde i situationer der simulerer samleje mellem de to parter.

Indklagedes bemærkninger
CULT A/S bemærkede, at målgruppe for Deres markedsføring, ikke finder disse tiltag påtrængende og provokerende. Derudover vurderer CULT A/S ikke at Deres markedsføring er mere påtrængende og provokerende end det generelle reklame billede i Danmark.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Nævnet konstaterede indledningsvis, at Alkoholreklamenævnet gentagne gange har udtalt kritik af CULTs markedsføring af produktet Shaker, idet Nævnet har fundet, at markedsføringstiltagene har været særligt påtrængende og provokerende og dermed i strid med § 3 i retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige produkter.

Alkoholreklamenævnet konstaterer, at den her indklagede markedsføring har en anden karakter end de hidtidige markedsføringstiltag. Nævnet tager ved vurderingen ikke alene stilling til billedets udformning, men tillige den dertilhørende tekst og eksponering. Alkoholreklamenævnet bemærker i den forbindelse, at blot fordi personerne på billederne er påklædte, medfører dette ikke nødvendigvis, at markedsføringen dermed ikke er påtrængende og provokerende. Nævnet finder i dette tilfælde at de afbildede er såvel påtrængende som provokerende. Alkoholreklamenævnet understreger, at der ved markedsføring af alkoholholdige produkter udvises særlig agtpågivenhed.

Alkoholreklamenævnet finder, at markedsføringstiltagene ved teksten ”Party now – apologize later” i sammenhæng med de afbildede situationer giver forbrugerne indtryk af, at alkoholindtagelse medfører, at forbrugeren kan agere på måder, der ikke er normalt acceptabelt. På den baggrund udtaler Alkoholreklamenævnet kritik af markedsføringstiltagene i henhold til § 3 i retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd og Pornofrit Miljø


Læs flere aførelser