Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Kostbar

28.08.2012

Klagens indhold

Alkoholreklamenævnet tog af egen drift et markedsføringstiltag i form af en konkurrence fra baren Kostbar’s hjemmeside www.kostbar.dk op. Nævnet udtalte, at konkurrencen konkret var i strid med retningslinjerne, men Nævnet tog samlet den indklagedes beklagelse til efterretning.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget

Konkret drejede det sig om en konkurrence udloddet af baren Kostbar på dennes hjemmeside, hvor deltagerne kunne vinde et par silikonebryster ved at oploade billeder af sig selv til en hjemmeside, hvorefter brugerne af hjemmesiden så kunne stemme på deltagerne.

Indklagedes bemærkninger

Indklagede bemærkede, at man ikke var vidende om, at det var i strid med Retningslinjerne at udlodde præmier af den nævnte karakter. Indklagede beklagede endvidere dette dybt og fremhævede, at konkurrencen var afsluttet og alle referencer i elektroniske og sociale medier fjernet, ligesom man fremover vil afholde sig fra lignende tiltag.

Alkoholreklamenævnets afgørelse

Alkoholreklamenævnet konstaterer indledningsvis, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet vurderer, at indklagedes markedsføringstiltag i form af en konkurrence, hvor kvinder kunne vinde et par silikonebryster ved at uploade billeder af sig selv til en hjemmeside mere eller mindre påklædte, er i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Her henses specielt til det for erhvervsdrivende hjemlede ansvar for at udvise særlig agtpågivenhed med hensyn til valg af reklamemiddel samt forbuddet mod, at markedsføringstiltaget fremtræder eller virker påtrængende eller provokerende.

Nævnet konstaterer dog samtidig, at indklagede har beklaget at have overtrådt retningslinjerne og ligeledes har fjernet konkurrencen fra alle sociale medier samt egne hjemmesider. Ligeledes har indklagede overfor Nævnet givet udtryk for, at virksomheden fremover ikke vil benytte sig af lignende markedsføringstiltag og vil overholde Retningslinjerne fremadrettet.

Alkoholreklamenævnet tager således samlet til efterretning, at indklagede har indrettet sig i overensstemmelse med retningslinjerne efter Nævnets henvendelse og vil afholde sig fra lignende tiltag fremadrettet.

Klager

Alkoholreklamenævnet tog sagen op af egen drift.


Læs flere aførelser