Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Carlsberg reklame 'Danmarks Spydspids'

19.06.2002

Klagens indhold
Carlsberg indklagedes for, i forbindelse med VM i fodbold på outdoor-reklamer og på TV og internettet ved anvendelse af reklamen ”Danmarks Spydspids” at have overtrådt reglen vedrørende sammenkædningen mellem sport og alkohol i retningsliniernes punkt 6.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Carlsberg anførte, at der ikke i den konkrete reklame var referencer til sportsudøvelse, men alene til forbrugssituationen, når man som tilskuer ser fodbold. Carlsberg anførte videre, at anvendelsen af ordet spydspids i den konkrete kontekst skulle forstås som netop Carlsbergs øl, som værende det fremmeste produkt.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget fandt, at der henset til kampagnens omfang og timingen med kampagnen op til og under et VM i fodbold, samt det forhold at der i reklamerne anvendtes udtryk, der typisk forbindes med sport, var tale om en markedsføring i strid med retningsliniernes pkt. 6.

Udvalget udtrykte derfor kritik af Carlsbergs adfærd. Udvalget fandt ikke, at der var tale en overtrædelse af en sådan karakter, at selvstændig offentliggørelse af udvalgets kritikvar påkrævet.

Carlsberg tog kritikken til efterretning, og markedsføringen blev standset.

Klager
Sagen blev behandlet efter klage fra Afholdsselskabernes Landsforbund.


Læs flere aførelser